Anda ada 0 maklumat baru
+
Artikel

Format Pentaksiran PT3

Bahasa Melayu

Ujian Bertulis
2jam
Bahagian A
Sistem Bahasa
Objektif Pelbagai Bentuk
4 soalan
Bahagian B
Pemahaman Teks
Objektif Pelbagai Bentuk
3 soalan
Bahagian C
Pemindahan Maklumat
Respon Terhad
1 soalan
Bahagian D
Penulisan Karangan
Respon Terhad
1 soalan
Jumlah Markah: 100 markah
 • Pengetahuan dan kefahaman sistem bahasa
 • Kemahiran aplikasi bahasa (menulis)
 • Kemahiran aplikasi maklumat (membaca dan memahami)
Kaedah Penskoran : Analitik dan Holistik
Ujian Bertulis
10-30 minit, 4-5 orang
Ujian Mendengar
30 minit, individu
Perbincangan Kumpulan
Respons Terbuka
1 topik
Bahagian A
Objektif Pelbagai Bentuk & Aneka Pilihan
10 soalan
Bahagian B
Respon Terhad
5 soalan
30 markah
20 markah
 • Tatabahasa dan kosakata
 • Sebutan, intonasi dan nada
 • Kefasihan
 • Bermakna
Kaedah Penskoran : Analitik
 • Kemahiran bahasa dan aplikasi maklumat (mendengar dan memahami)
Kaedah Penskoran : Analitik dan Dikotomus
Analitik : Penyelesaian masalah mengikut prosedur.
Holistik : Pandangan secara menyeluruh dengan idea yang saling berkait antara satu sama lain.
Dikotomus : Pengkategorian kepada dua bahagian.

Bahasa Inggeris

Ujian Bertulis
2jam
Bahagian A
Pengenalpastian kesilapan dalam teks
Respon Terhad
1 soalan
Bahagian B
Kefahaman teks bukan linear dan pemindahan maklumat
Respon Terhad
2 soalan
Bahagian C
Kefahaman teks linear dan puisi
Respon Terbuka
2 soalan
Bahagian D
Penulisan Berpandu dan novel
Respon Terhad
1 soalan
Jumlah Markah: 100 markah
 • Pengetahuan tentang sistem bahasa
 • Kemahiran pemprosesan maklumat (kefahaman membaca)
 • Kemahiran mengaplikasi dan menggunakan bahasa (secara bertulis)
 • Kreativiti dan penghargaan bahasa (membaca dan menulis)
Kaedah Penskoran : Analitik dan Holistik
Ujian Bertutur
10 minit, individu
Ujian Mendengar
30 minit, individu
Bahagian A
Membaca
Membaca Respon Terhad & terbuka
1 teks
Bahagian B
Perbualan
Respon Terhad & terbuka
1 tema
Bahagian C
Rakaman Teks
10 soalan pelbagai pilihan
Bahagian D
Rakaman Teks Lanjutan
10 soalan respons terhad
30 markah
20 markah
 • Tatabahasa dan kosakata
 • Sebutan, intonasi dan nada
 • Kefasihan
 • Bermakna
Kaedah Penskoran : Analitik
 • Kemahiran bahasa dan aplikasi maklumat (mendengar dan memahami)
Kaedah Penskoran : Analitik dan Dikotomus
Analitik : Penyelesaian masalah mengikut prosedur.
Holistik : Pandangan secara menyeluruh dengan idea yang saling berkait antara satu sama lain.
Dikotomus : Pengkategorian kepada dua bahagian.

Matematik

Ujian Bertulis
2jam, 10 soalan
Respons Terhad
Respons Terbuka
Jumlah Markah: 100 markah
 • Pengetahuan dan kefahaman tentang konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan nombor dan bentuk
 • Kemahiran asas matematik
 • Kemahiran mengendalikan operasi
 • Kemahiran berkomunikasi dan manaakul
 • Kemahiran menyelesaikan masalah
 • Kemahiran menghitung
Kaedah Penskoran : Analitik - Penyelesaian masalah mengikut prosedur

Sains

Ujian Bertulis
2jam, 10 soalan
Objektif pelbagai bentuk
Respons Terhad
Respons Terbuka
Jumlah Markah: 100 markah
 • Pengetahuan
 • Kefahaman
 • Kemahiran
Kaedah Penskoran : Analitik dah Holistik
Analitik : Penyelesaian masalah mengikut prosedur.
Holistik : Pandangan secara menyeluruh dengan idea yang saling berkait antara satu sama lain.

Sejarah

Kajian Kes
6 waktu pengajaran dan pembelajaran, individu
Subjektif, 1 tugasan
Jumlah Markah: 100 markah
 • Pengetahuan
 • Mengaplikasi
 • Menganalisis
 • Menjana idea (mencipta)
 • Penghayatan unsur patriotisme
Analitik Rubrik - Penilaian bertulis berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan penyelesaian masalah mengikut prosedur